Chingiz Aitmatov in Germany, 1994
Courtesy Unionsverlag